web analytics

een goed advies (grapke)

in goed advys.

In dokter en in abbekaat stean op in feest gesellich te babbeljen.
-Een dokter en een advocaat staan op een party gezellig te babbelen.

Mar it petear wurdt hieltyd ûnderbrutsen trochdat alderhande minsken de dokter om advys oer al harren kwalen freegje.
-Maar hun gesprek wordt telkens onderbroken doordat allerlei mensen de dokter om advies vragen voor hun kwaal.

Nei sa’n oerke ûnrêst freget de yrritearre dokter oan de abbekaat: “Wat dochsto om de minsken der fan te wjerhâlden om advys te freegjen asto net op kantoar bist?”
-Na zo’n uurtje onrust vraagt de geïrriteerde dokter aan de advocaat: “Wat doe jij om de mensen te beletten je om advies te vragen als je niet op kantoor bent?”

“Ik jou wol in koart advys”, andert de abbekaat, “mar dan stjoer ik se dêrnei in rekken”.
-“Ik geef wel een kort advies”, antwoord de advocaat, “maar dan stuur ik hen meteen een rekening”.

De húsdokter is fernuvere, mar stimt ta om dat ek ris te probearjen.
-De huisarts is verbaasd, maar stemt toe om dat ook eens te proberen.

De oare dei, wylst er him eigentlik wat skuldich field, makket de dokter dat soarte rekkens op.
-De volgende dag, terwijl hij zich eigenlijk schuldig voelt, maakt de dokter dat soort rekeningen op.

Wylst er stean giet om se te ferstjoeren, falt der in rekken fan de abbekaat op syn doarmatte.
-Terwijl hij opstond om ze te versturen, viel er een rekening van de advocaat op de deurmat.


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.


ALLE GRAPKES 2009

Alle grapkes (taalhulp)2008

 Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/een-goed-advies-grapke/