web analytics

Drietalige Pabo’s geopend (Trijetalige pabo’s iepene).

tiisdei 2 novimber 2010 

LJOUWERT – Ljouwert hat as earste stêd yn Nederlân twa pabo’s mei in trijetalich lesprogramma. Der binne hjir hieltyd mear basisskoallen dy’t lesjouwe yn Frysk, Nederlânsk en Ingelsk, mar de measte masters en juffen ha net leard hoe’t se lesjaan moatte yn trije talen. Noardlike Hegeskoalle NHL en Stenden Hegeskoalle binne dêrom moandei begûn mei in meartalige pabo-stream. Tsien jier lyn wiene der likernôch tsien trijetalige basisskoallen, op’t heden binne it al hast fjirtich.


dinsdag 2 november 2010

LEEUWARDEN – Leeuwarden heeft als eerste stad in Nederland twee pabo’s met een drietalig lesprogramma. Er zijn steeds meer basisscholen waar les wordt gegeven in het Frysk, Nederlands en Engels, maar de meeste leerkrachten hebben niet geleerd hoe je les moet geven in drie talen. De noordelijke Hogeschool NHL en de Stenden Hogeschool zijn daarom maandag begonnen met een meertalige pabo-stream. Tien jaar geleden waren er ongeveer tien drietalige basisscholen, nu zijn het er al bijna veertig.

Stenden wil vooral de taalvaardigheid vergroten. Voor het studiejaar 2012-2013, beginnend met de eerstejaars, krijgen talen voor alle studenten in Leeuwarden meer aandacht. Per vak kan de voertaal verschillen.

—————————————————————————————————————————–

INFO KNAW: In de jaren 1997-2006 is op een aantal basisscholen in Fryslan het project Trijetalige Skoalle uitgevoerd naar het voorbeeld van drietalig onderwijs in andere Europese regio’s met een minderheidstaal. In het Friese project werd systematisch onderwijs gegeven in drie talen: Nederlands, Fries en Engels. Deze talen werden gebruikt als voertaal, en wel volgens de indeling in groepen 1 t/m 6: 50% Nederlands en 50% Fries en in de groepen 7 en 8: 40% Nederlands, 40% Fries en 20% Engels.

Het doel van het project was het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, met name voor het Fries en het Engels, opdat de leerlingen aan het einde van het basisonderwijs de officieel vastgestelde kerndoelen in alle drie talen kunnen bereiken. De resultaten zijn onderzocht in termen van taalbeheersing van de leerlingen. De leerlingen zijn door de jaren heen getoetst op woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en spellingsvaardigheid; voor Engels eveneens luistervaardigheid. De resultaten zijn vergeleken met controlescholen in Fryslan. De opbrengsten van het project zijn bemoedigend.

Op de projectscholen presteren de Nederlandstalige en de Friestalige leerlingen voor Nederlands even goed als de leerlingen op de controlescholen, waar uiteraard veel meer tijd onderwijs in het Nederlands gegeven wordt. De leerlingen op de projectscholen presteren op taalvaardigheid Fries significant beter dan de leerlingen op de controlescholen, dankzij de tijdinvestering voor Fries. De leerlingen op de projectscholen presteren voor Engels nagenoeg op hetzelfde niveau als de leerlingen op de controlescholen. Volgens hun eigen verklaring kunnen en durven zij echter gemakkelijker te spreken in het Engels.

De eindconclusie is dat leerlingen op de drietalige basisscholen in Fryslan driedubbele winst boeken: zij beheersen het Nederlands als andere leerlingen, maar het Fries beter en zij spreken gemakkelijker Engels dan andere leerlingen. Deze uitkomsten zijn een aanmoediging om het model van het drietalig basisonder-wijs in Fryslan te verbreden naar andere basisscholen en om de mogelijkheden van een drietalige stroom in het voortgezet onderwijs te onderzoeken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/drietalige-pabos-geopend-trijetalige-pabo%e2%80%99s-iepene/