web analytics

Aan de leg (grapke)

HIN (kip)

Wibe komt by de dokter en seit: 'Dokter, do moatst my helpe'. 
Wibe komt bij de dokter en zegt: 'Dokter, jij moet me helpen'.

'Myn frou tinkt dat se in hin is'. 
'Mijn vrouw denkt dat ze een kip is'. 

Dokter De Jong freget: 'Soa? Sûnt hoe lang tinkt se dat'? 
Dokter De Jong vraagt: 'Zo? Sinds hoe lang denkt ze dat'?

 'Al dik twa jier', antwurdet Wibe.
 'Al dik twee jaar', antwoordt Wibe.

 'Mar wêrom hasto sa lang wachte om my te konsultearjen'? freget de dokter. 
'Maar waarom heb je zo lang gewacht om mij te consulteren'? vraagt de dokter. 

Wibe hellet de skouders op en antwurdet: 'We hawwe de aaien nedich'. 
Wibe haalt z'n schouders op en antwoordt: 'We hebben de eieren nodig'.


Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/11/aan-de-leg-grapke/