web analytics

Op de kop getikt (grapke)

OP DE KOP GETIKT.
Op ‘e kop tikke.

Op in jierdei sjocht in gast ferwûndere nei dat wat it bern fan de gasthear
oan it dwaan is.

Op een verjaardag staart een gast verwonderd naar wat het kind van de
gastheer aan het doen is.

Dy sit op in matte en slacht spikers yn in antike kast.

Deze zit op een mat en slaat spijkers in een antieke kast.

Hy freget: ‘Is dat net in tige kostber spultsje wat dyn bern dêr oan it dwaan is?’

Hij vraagt: Is dat niet een erg kostbaar spelletje wat je kind daar aan het doen is?

Nee hear, anderet de gasthear. Ik keapje dy spikers by de gruthannel.

Nee hoor, antwoordt de gastheer. Ik koop die spijkers bij de groothandel.


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.


ALLE GRAPKES 2009

Alle grapkes (taalhulp)2008

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/op-de-kop-getikt-grapke/