web analytics

AAIEN BAKKE (grapke)

EIEREN BAKKEN

– In frou is yn ‘e keuken dwaande om it moarnsbrochje klear te meitsjen.
Een vrouw is in de keuken bezig om het ontbijt klaar te maken.

– Se bakt aaien. Ynienen stoarmet har man de keuken yn.
Ze bakt eieren. Plotseling stormt haar man de keuken binnen.

– ‘Foarsichtich’, seit er, ‘foarsichtich! Der sit noch genôch bûter yn ‘e panne. Do bakst te folle tagelyk. Dit is te folle. Do moatst mar twa aaien tagelyk bakke. Draai se om. Draai se no om. NEE, do moatst de djerre net stikken meitsje. Wy hawwe mear bûter nedich. Wêr leit de bûter? De aaien sille fêstplakke oan ‘e panne. Se bakke noch oan. De panne is te hjit. Foarsichtich. Ik sei foarsichtich! Do harkest net. Asto it iten klearmakkest harkest nea nei my. Draai de aaien om. Gau. Bisto gek? Ferjit net om der sâlt op te dwaan. Do witst datsto altyd ferjitst om der sâlt op te dwaan. Unthâld: s â l t ! It s â l t !’
‘Voorzichtig’, zegt hij, ‘voorzichtig! Er zit nog genoeg boter in de pan. Je bakt te veel tegelijk. Dit is te veel. Je moet maar twee eieren tegelijk bakken. Keer ze om. Keer ze nu om. NEE, je moet de dooiers niet stuk maken. We hebben meer boter nodig. Waar ligt de boter? De eieren gaan vastplakken aan de pan. Ze bakken nog aan. De pan is te heet. Voorzichtig. Ik zei voorzichtig! Je luistert niet. Als je het eten klaarmaakt luister je nooit naar mij. Keer de eieren om. Vlug. Ben je gek? Vergeet niet om er zout op te doen. Je weet dat je altijd vergeet om er zout op te doen. Onthou: z o u t ! Het z o u t !’

– De frou stoarret fol ûnleauwen nei har man en freget: ‘Wat besielet dy hjoed yn himelsnamme? Tinksto dat ik net wit hoe’t ik aaien bakke moat?’
De vrouw staart vol ongeloof naar haar man en vraagt: ‘Wat in hemelsnaam bezielt je vandaag? Denk je dat ik niet weet hoe ik eieren moet bakken?’

– De man antwurdet, no hiel kalm: ‘Ik woe dy dúdlik meitsje hoe’t ik my fiel as ik de auto bestjoer en do neist my sitst.’
De man antwoordt, nu heel kalm: Ik wou je duidelijk maken hoe ik me voel als ik de auto bestuur en jij naast me zit.’


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fan Fryslân Fansels
 ALLE GRAPKES 2010
 ALLE GRAPKES 2009
 Alle grapkes (taalhulp)2008
 Vertaalburo FANSELS (Nederlands-Frysk)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/10/aaien-bakke-grapke/