web analytics

Weer aan het werk (grapke)

Wurk
Werk


In amtner wurdt troch in auto ûnderstboppe riden en leit yn it sikehûs. 
Een ambtenaar wordt door een auto omvergereden en ligt in het ziekenhuis.

Syn sjef bringt him in besite. 
Zijn chef brengt hem een bezoekje.

'Do hoechst dy gjin soargen te meitsjen oer dyn wurk', seit er, 'dyn
kollega's binne ree om it ûnder elkoar te ferdielen'. 
'Je hoeft geen zorgen te maken over je werk', zegt hij, 'je collega's
zijn bereid om het onder elkaar te verdelen'. 

'Dat is tige freonlik', antwurdet de man oandien.  
'Dat is heel vriendelijk', antwoordt de man ontroerd. 

'Mar der is ien lyts probleemke', seit de sjef. 'Wat dochsto eins foar wurk op ús ôfdieling'? 
'Maar er is één klein probleempje',zegt de chef.'Wat doe je eigenlijk voor werk op onze afdeling'? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fan Fryslân Fansels
ALLE GRAPKES 2010ALLE GRAPKES 2009Alle grapkes (taalhulp)2008Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/weer-aan-het-werk-grapke/