web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 79)

 

Omdat de Friezen zich niet snel lieten bekeren tot het Christendom werd in 838 Odulfus naar Friesland gestuurd. Deze kreeg het bevel om de leer driemaal daags te laten verkondigen in alle kerken en parochiën van Friesland. Buiten Stavoren stichtte deze Odolfus het St.Odolfusklooster.Later, in 1319, werd dit klooster verplaatst naar Hemelen omdat het, gelegen  aan de rand van de Vliestroom,  gevaar liep overstroomd te worden.

Stavoren kende omstreeks 840 een ongekend grote bloei vanwege de koopvaardij. De Staverse schepen zouden in die jaren voor het eerst de Oostzee hebben aangedaan. Van de Deense koning kregen de Friezen het recht om als eerste vertold en doorgelaten te worden. Voor dat recht kreeg de koning elk jaar een Leids laken ten geschenke.

Anno 839. Op 26 december van dat jaar werd door een reusachtige stormvloed geheel Friesland onder water gezet * ). Alleen de duintoppen kwamen nog boven het zeewater uit. Veel laaggelegen landen waren voorgoed verzonken. De schade was enorm.  Onkenbaar veel mensen en dieren kwamen om. Het aantal weggespoelde huizen werd geschat op “derdehalf” duizend.

-26 december 838:  Bij een stormvloed loopt een groot deel van noordwest Nederland onder (Frisia). Gebrek aan goede dijken was een belangrijke oorzaak van deze watersnoodramp. De stormvloed wordt genoemd in een geschrift van een Franse bisschop.

Uiteraard waren de Friezen, na de verdeling van het rijk van Karel de Grote,  niet tevreden met het bewind van Lodewijk. Het land was en bleef slecht bewaakt en verdedigd tegen de roof- en moordzuchtige invallen van de woeste Noormannen. Gedurende een lange reeks van jaren werden door de Noormannen verwoestingen aangericht op de Noordelijke en Westelijke kusten, waaronder ook de Duitse en de Franse. Het gevolg was een onbeschrijfelijke ellende en armoede. Bijna geen stad langs deze kusten was niet twee of driemaal geplunderd en gerantsoeneerd. Vrijwel alle kloosters vielen de rovers ten prooi.


Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)


De OUDE FRIEZEN, archief*) Deze situatie van 1171 jaar geleden lijkt veel op de huidige watersnood in Pakistan. Alleen komt daar het water van boven.
Met de sluiting van de keermuur Harlingen op 24 augustus 2010 is de laatste schakel van de Friese waterkering op deltahoogte gebracht.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-79/