web analytics

Busrin-busloop ( grapke fan Fryslân)

– BUSRIN  BUSLOOP

– In beskonken keardel stapt yn de streekbus.
Een beschonken kerel stapt in de streekbus.
 
– Hy frommelet nochal lang yn syn broeksbûse foar in strippekaart.
Hij frommelt nogal lang in zijn broekzak voor een strippenkaart.
 
– De bussjauffeur wurdt ûngeduldich en begjint fierder te riden.
De buschauffeur wordt ongeduldig en begint verder te rijden.
 
– De dronken fint wankelet oant efter yn ‘e bus om rjochtop te bliuwen.
De dronken vent wankelt tot achter in de bus om rechtop te blijven.
 
– By de folgjende halte twingt de stopbeweging him om wer hielendal nei foaren te strompeljen.
Bij de volgende halte dwingt de stopbeweging hem om weer helemaal naar voren te strompelen.
 
– Yntusken besiket er yn ‘e bûse de strippekaart te finen.
Intussen probeert hij in zijn zakken de strippenkaart te vinden.
 
– En sa bliuwt it gean: de bus lûkt op, hy strompelet nei efteren, de bus stoppet, hy wankelet nei foaren.
En zo blijft het gaan: de bus trekt op, hij strompelt naar achter, de bus stopt, hij wankelt naar voren.
 
– Fierderop stapt de sûplap by in halte út.
Verderop stapt de zuiplap bij een halte uit.
 
– “Heila!”, ropt de bestjoerder: “do hast net betelle foar de rit!”
“Héla!”, roept de bestuurder: “Je hebt niet betaald voor de rit!”
 
– “Hoesa moat ik betelje foar it riden? Ik ha de hiele ôfstân rûn!”
“Hoezo moet ik betalen voor het rijden? Ik heb de hele afstand gelopen!”
 
——————————————————————————————————

Met dank aan Jan Coessens, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fan Fryslân Fansels
ALLE GRAPKES 2010ALLE GRAPKES 2009Alle grapkes (taalhulp)2008Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

 
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/busrin-busloop-grapke-fan-fryslan/