web analytics

Appelpitjes (grapke)

Appelpitsjes  


In Fries sit yn in park op in bankje te iten. 
Een Fries zit in een park op een bankje te eten. 
Giet der in Hollanner nêst him sitten. 
Komt er een Hollander naast hem zitten. 
Freget de Hollanner: 'Sis, wat ytsto dêr'? 
Vraagt de Hollander: 'Zeg, wat eet jij daar'? 
'Hiele bysûndere appelpitsjes', seit de Fries.
 'Heel bijzondere appelpitjes', zegt de Fries. 
'Wêrom yt immen no appelpitsjes'? 
'Waarom eet iemand nou appelpitjes'? 
'No', seit de Fries, 'omdatst dêr tûk fan wurdst'. 
'Nou', zegt de Fries, 'omdat je daar slim van wordt'.
 'Wol? en ferkeapest der net in stikmannich'? freget dy Hollanner dan wer.
 'Wel? en verkoop je er niet een paar'? vraagt die Hollander dan weer.
 'Jawol', seit de Fries, 'foar twa euro de pit'.
 'Jawel', zegt de Fries, 'voor twee euro per pit'. 
 'No, jou my der dan mar fjouwer', seit de Hollanner en jout acht euro oan de Fries 
en yt syn fjouwer appelpitsjes op.
 'Wel, geef mij er dan maar vier', zegt de Hollander en geeft acht euro aan de Fries en 
eet zijn fjouwer appelpitjes op. 
Efkes letter seit dy Hollanner: 'Fergeemje, eins hie ik foar dy acht euro in hiele kiste 
appels keapje kind en dan hie ik dy appelpitsjes der fergees by'. 
Even later zegt die Hollander: 'Verdorie, eigenlijk had ik voor die acht euro een hele kist appels 
kunnen kopen en dan had ik de appelpitjes er gratis bij'.
 'Sjochst wol', seit de Fries, 'it begjint al te wurkjen'.
 'Zie je wel', zegt de Fries, 'het begint al te werken'. 
Met dank aan Jan Coessens, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fan Fryslân Fansels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/appelpitjes-grapke/