web analytics

Kaartje ? (grapke)

Kaartsje ?
Kaartje ?

In kondukteur freget in âldere man om syn treinkaartsje.
Een conducteur vraagt een oudere man om zijn treinkaartje.

De man seit dat er gjin kaartsje hat.
De man zegt dat hij geen kaartje heeft.

'No', seit de kondukteur, 'dan moatte jo by de folgjende halte útstappe'.
'Nou', zegt de conducteur, 'dan moet U bij de volgende halte uitstappen'.

 
'Ach mynhear', seit de âlde man, 'ik bin ûnderweis nei it houlik fan myn dochter. 
Ik hie gjin jild mear foar in kaartsje. Sjogge jo it asjebleaft troch de fingers'.
'Ach, meneer', zegt de oude man, 'ik ben op weg naar het huwelijk van mijn dochter. 
Ik had geen geld meer voor een kaartje. Ziet U het alstublieft door de vingers'.

De kontroleur seit dat er in útsûndering meitsje sil, mar dat de man it net fierder fertelle mei.
De controleur zegt dat hij een uitzondering zal maken, maar dat de man het niet verder mag vertellen.

 
Efkes fierder sjocht de kontroleur flak foar syn komst in man de toiletromte ynsjitten.
Even verder ziet de controleur vlak voor zijn komst een man de toiletruimte inschieten.

Hy bûnzet op 'e doar en seit: 'Wat is dít hjir? Wêr is dyn kaartsje'?
Hij bonst op de deur en zegt: 'Wat is dít hier? Waar is je kaartje'?

De man op it húske seit: 'Ik wit fan gjin kaartsje, mar de âlde man efter jo hat my frege 
om tegearre mei him nei de trouwerij fan syn dochter te gean'.
De man op de wc zegt: 'Ik weet van geen kaartje, maar de oude man achter u 
heeft me gevraagd om samen met hem naar de trouwerij van z'n dochter te gaan'.
 
Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fansels
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fan Fryslân Fansels
ALLE GRAPKES 2010ALLE GRAPKES 2009Alle grapkes (taalhulp)2008Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/kaartje-grapke/