web analytics

De slangefretter (grapke: de slangenvreter)

Dronken Watze rint op strjitte mei in doaze mei gatten der yn.
Dronken Watze loopt op straat met een doos met gaten erin.

Hy komt dronken Sytse tsjin en dy freget: “Wat hasto dêr yn dy doaze, Watze?”
Hij komt dronken Sietse tegen en die vraagt: “Wat heb jij in die doos, Watze?”

“Dat is in fret”, seit Watze.
“Dat is een fret”, zegt Watze.

“Wêr wolsto dy foar brûke?” freget Sytse. 
“Waar heb je die nou voor nodig?” vraagt Sietse.

“No, do witst hoe dronken ik wurde kin. En as ik dronken wurdt, dan sjoch ik slangen. Ik bin deadsbenaud foar slangen. En dêrom ha ik in fret om my te beskermjen”.  
“Wel, je weet hoe dronken ik kan worden. En als ik dronken wordt, dan zie ik slangen. Ik ben doodsbang voor slangen. En daarom heb ik een fret om me te beschermen”.

“Mar”, seit Watze, “dombo, dy slangen binne net echt”.
“Maar”, zegt Wietse, “dombo, die slangen zijn denkbeeldig”.

“Dat is gjin probleem”,  seit Watze en wiist nei de lege doaze, “de fret is ek net echt”.
“Dat is geen probleem”, zegt Watze en wijst op de lege doos, “de fret is ook niet echt”.

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.


ALLE GRAPKES 2009

Alle grapkes (taalhulp)2008

 Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/de-slangefretter-grapke-de-slangenvreter/