web analytics

Daliks keapje (grapke)

Meteen kopen !

De soan fan in oaljesjeik sil studearje yn Londen.
De zoon van een oliesjeik gaat studeren in Londen.

Hy wurdt elke moarn troch syn sjauffeur yn in Rolls Royce by de universiteit ôfset.
Hij wordt elke ochtend door zijn chauffeur in een Rolls Royce bij de universiteit afgezet.

Nei in wike of twa telefonearret er mei syn heit en dy freget him hoe't it giet.
Na een week of twee telefoneert hij met z'n vader en die vraagt hem hoe het gaat.

 'It giet goed heit', seit de studint, 'mar ik bin bysûnder, want de oare studinten 
en ek de dosinten komme hjir allegearre mei de trein oan.  
Ik bin de iennichste, dy't troch in sjauffeur yn in Rolls brocht wurdt. 
'Het gaat goed vader', zegt de student, 'maar ik ben bijzonder, want de andere studenten 
en ook de docenten komen hier allemaal per trein aan. 
Ik ben de enige, die door een chauffeur in een Rolls gebracht wordt'.

'Mar jonge! Dat mei foar dy gjin probleem wêze', antwurdet de heit: 
'wêrom keapesto dan net ek in trein?' 
'Maar jongen! Dat mag voor jou geen probleem zijn', antwoordt zijn vader:
 'waarom koop jij dan niet ook een trein?' 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fan Fryslân Fansels
ALLE GRAPKES 2010ALLE GRAPKES 2009Alle grapkes (taalhulp)2008Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/daliks-keapje-grapke/