web analytics

zomertijd in het ziekenhuis (grapke)

Wannear 't de direkteur fan it sikehûs de telefoan opnimt, heart er in stim oan de oare kant fan 'e line.
Wanneer de directeur van het ziekenhuis de telefoon opneemt, hoort hij een stem aan de andere kant van de lijn.

– Immen seit: 'Dokter, ekskusearje my, mar ik wol jo in fraach stelle'.
Iemand zegt: 'Dokter, excuseert u mij, maar ik wil u een vraag stellen'.

– 'Ik wol jo freegje hoe't it mei de hear Houkema fan keamer 12 giet'.
'Ik wil u vragen hoe het gaat met de heer Houkema van kamer 12'.

– 'Syn tastân is tige befredigjend, mynhear, ik tink dat er al gau nei hûs
mei', antwurdet de direkteur.
'Zijn toestand is erg bevredigend, mijnheer, ik denk dat hij al gauw naar
huis mag', antwoordt de directeur.

 'Kinne jo my sizze wannear ûngefear?', seit de man oan de oare kant.
'Kunt u mij zeggen wanneer ongeveer?', zegt de man aan de andere kant.


– O, wierskynlik binnen in dei of fiif, seis. Binne jo in freon fan him'?
'Oh, waarschijnlijk binnen een dag of vijf, zes. Bent u een vriend van hem'?

– 'Nee, ik bin Houkema sels en ik sit op myn keamer te beljen en men fertelt my hjir nea wat'.
'Nee, ik ben Houkema zelf en ik zit op mijn kamer te bellen en men vertelt mij hier nooit iets'.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/zomertijd-in-het-ziekenhuis-grapke/