web analytics

GORGELREMEDIE (grapke)


GUORRELREMEEDZJE

– Frou Adema komt by de dokter, bûnt en blau slein…

Mevrouw Adema komt bij de dokter, bont en blauw geslagen…

– Dokter Joustra: ‘Wat is der bard?’

Dokter Joustra: ’Wat is er gebeurd?’

– Frou Adema: ‘Dokter, elke kear as myn man dronken thúskomt, krij ik in wan op ‘e bealch…’

Mevrouw Adema: ‘Dokter,elke keer als mijn man Sjoerd dronken thuiskomt, slaat hij me in elkaar…’

– Dokter Joustra: ‘Dêr ken ik in tige effektive remeedzje foar: as jo man dronken thúskomt, nim dan in kopke kamelletee en begjin te guorreljen.’

Dokter Joustra: ‘Daar ken ik een zeer doeltreffende remedie tegen: als uw man dronken thuiskomt, neem dan een kopje kamillethee en begin te gorgelen.’

– Twa wiken letter komt de frou werom by de dokter. Se sjocht der werberne en fris út.

Twee weken later komt de vrouw terug bij de dokter. Zij ziet er herboren en fris uit.

– Mefrou Adema: ‘Dokter, dat is in geniale oplossing! Sûnt ik kamelletee guorrelje as myn man dronken thúskomt, is der neat bard!’

Mevrouw Adema: ‘Dokter, dat is een geniale oplossing! Sinds ik kamillethee gorgel wanneer mijn man dronken thuiskomt, is er niets gebeurd!’

 

- Dokter Joustra: ‘Sjochst no wol hoe maklik it is om de mûle te hâlden?’ 
Dokter Joustra: ‘Zie je nu hoe eenvoudig het is om je mond te houden?’

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fan Fryslân Fansels.

ALLE GRAPKES 2010

ALLE GRAPKES 2009Alle grapkes (taalhulp) 2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/gorgelremedie-grapke/