web analytics

Arabysk nijs (Arabisch nieuws).

  Lêstendeis seach ik myn âlde freon Moshe in Arabyske krante lêzen.
-Laatst zag ik mijn oude vriend Moshe een Arabische krant lezen.

 Fernuvere frege ik him: „Moshe, wêrom lêsto in Arabyske krante?“
-Verbaasd vroeg ik hem: „Moshe, waarom lees jij een Arabische krant?“

Moshe antwurde: „Gewoanlik lês in in Joadske krante. Mar, wat lês ik dêr? Joaden wurde ferfolge en oanfallen. It Joadske folk ferdwynt troch ferminging mei oare befolkingsgroepen. Joaden libje yn earmoede.

-Moshe antwoordde: „Normaal lees ik een Joodse krant. Maar, wat lees ik daar? Joden worden vervolgd en aangevallen. Het Joodse volk verdwijnt door vermenging met andere bevolkingsgroepen. Joden leven in armoede.

Doe lies ik yn Arabyske kranten: Joaden hawwe alle banken yn besit, Joaden beheare de media. Alle Joaden binne ryk en machtich en se behearskje de wrâldekonomy.
Dy nijsberjochten binne allegearre safolle better“.

-Toen las ik in Arabische kranten: Joden bezitten alle banken. Joden beheren de media. Alle Joden zijn rijk en machtig en ze beheersen de wereldeconomie. Die nieuwsberichten zijn allemaal zoveel beter.

 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fansels

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/07/arabysk-nijs-arabisch-nieuws/