web analytics

Schoonmoeder gestorven (grapke)

Twa freonen moeten elkoar op 'e dyk.Twee vrienden ontmoeten elkaar op straat.


Seit de iene: 'Hearkens, ik hearde dat dyn skoanmem stoarn is. Wat hie se?'
Zegt de ene: 'Goh, ik hoorde dat je schoonmoeder is gestorven. Wat had ze?'
'Och, wat sieraden, in âlde tv en wat sparsinten...'
'Och, wat sieraden, een ouwe tv en wat spaargeld...' 

'Nee. Dat bedoel ik dochs net. Ik bedoel, wat skeelde deroan?'
'Nee. Dat bedoel ik toch niet. Ik bedoel, wat schortte eraan?'

'No ja, in fatsoenlike âldedeifoarsjenning, sparbankboekjes, eigendom en sa'.
'Nou ja, een fatsoenlijke oudedagvoorziening, spaarbankboekjes, eigendom en zo...' 

'Man! DAT bedoel ik dochs ék net. Ik wol witte, wêr't se oan stoarn is !'
 'Man! DAT bedoel ik toch óók niet. Ik wil weten, waaraan ze dood gegaan is !' 

'Och sa. Tsja, dat wie hiel stompsinnich. Ik frege har oft se wat ierappels út 'e kelder helje koe'.
'Ach zo. Tja, dat was erg stom. Ik vroeg haar of ze wat aardappels kon halen in de kelder'.

'Doe is se útgliden op 'e kelderstrep en hat se har nekke brutsen'.
'Toen is ze uitgegleden op de keldertrap en heeft ze haar nek gebroken'.

'Net te leauwen! Echt wier...? En? Wat hawwe jimme doe dien ?'
'Ongelofelijk! Echt waar...? En? Wat hebben jullie toen gedaan ?'

'Doe hawwe we mar wat fan de Sinees helle.'
'Toen hebben we maar wat van de Chinees gehaald.'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.

ALLE GRAPKES 2009Alle grapkes (taalhulp)2008Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/schoonmoeder-gestorven-grapke/