web analytics

De pijp uit (grapke)

De piip út
De pijp uit

Sibbele siet by pake op 'e skurte, wylst dy besocht om mei in lúsjefer syn piip op te stekken.
Sibbele zat bij opa op schoot, terwijl die probeerde om met een lucifer zijn pijp aan te steken.

Sibbele blies de lúsjefer út.
Sibbele blies de lucifer uit.

Dit waard trije kear werhelle, wêrnei't pake frege:
'Bliksem, wêrom dochsto dat no hieltyd, Sibbele?
Dit herhaalde zich drie keer, waarna opa vroeg: 
'Bliksem, waarom doe je dat nu steeds Sibbele?'

Sibbele antwurde: 'Heit hat sein dat wy in nije LCD televyzje krije as pake de piip út giet'.
Sibbele antwoordde: 'Papa heeft gezegd dat wij een nieuwe LCD televisie krijgen 
als opa de pijp uitgaat'.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fansels
ALLE GRAPKES 2010ALLE GRAPKES 2009Alle grapkes (taalhulp)2008Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/de-pijp-uit-grapke/