web analytics

Het biechthokje (grapke)

It bychthokje

In Roomske Fries sil yn syn fakânsje yn Brugge nei jierren wer ris te bychten.
Een katholieke Fries ging tijdens zijn vakantie in Brugge na jaren weer eens biechten.

Yn it bychthokje fynt hy in kompleet ynrjochte kroech mei in Guiness taap.
In de biechtruimte trof hij een compleet uitgeruste kroeg aan met een Guiness-tap.

Tsjin de eftermuorre seach hy in grutte kolleksje sigaren en sûkelade útstald stean.
Tegen de achterwand zag hij een grote collectie sigaren en chocolade uitgestald.

Doe kaam de preester der yn.
Toen kwam de priester binnen.

“Nim my net kwea ôf”, sei de Fries, “Ik ha yn sa’n tweintich jier net in bychthokje fan binnen sjoen, mar ik moat sizze dat de bychthokjes fan hjoed de dei folle útnoegjender binne as yn it ferline”.


“Neem me niet kwalijk”, zei de Fries, “Ik heb zo’n twintig jaar niet een biechthokje van binnen gezien, maar ik moet erkennen dat de biechthokjes van vandaag-de-dag veel uitnodigender zijn dan toen”.

De Belgyske preester andere: “Olfert, do bist oan MYN kant fan it bychthokje der yn gien.
De Belgische priester antwoordde: “Sukkel,  je bent MIJN kant het biechthok ingegaan”.

 
 
—————————————————————————————————————————-
 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.

 


 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/het-biechthokje-grapke/