web analytics

FERSIN

FERSIN (VERGISSING)

Yn Amsterdam waard in polysjeman nei in nochal lûd feest stjoerd fan Fryske frouwen om harren del te bêdzjen.
In Amsterdam werd een agent gestuurd om een lawaaiig partijtje van Friese vrouwen tot bedaren te brengen.

Doe’t er it sealtsje yn rûn, lutsen inkele dames him syn boppeklean út en in stel naaide der mei syn skuon út.
Toen hij het zaaltje binnenkwam, trokken enkele dames zijn bovenkleding uit en een stel ging met zijn schoenen aan de haal.

Dêrnei begûnen inkele Friesinnen syn earmen en boarstkas te streakjen.
Daarna begonnen enkele Friezinnen zijn armen en borstkas te strelen.

Pas doe’t de alarmearre kollega fan de polysjeman kaam, merkbiten de froulju it fersin.
Pas toen de gealarmeerde collega van de poltie-agent verscheen, bemerkten de dames hun vergissing.

It wie in frijgesellegroepke dat in manlike stripper, as polysjeman ferklaaid, besteld hie.
Het  was een  vrijgezellengroepje  dat een  mannelijke stripper, als politie-agent verkleed,  had besteld.

Net ien waard oppakt.
Niemand werd gearresteerd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/fersin/