web analytics

Blinde geleidehond (grapke)

Bline hûnen

Der rinne twa mannen mei harren hûnen by in kroech lâns.
Er lopen twee mannen met hun honden langs een kroeg. 

De iene hat in labrador en de oare in chihuahua.
Eentje heeft een labrador en de ander een chihuahua. 

De mannen hawwe der wol sin oan om in bierke te drinken yn 'e kroech,
mar op in boerd stiet 'Ferbean foar hûnen'.
De mannen hebben wel zin om een biertje te drinken in de kroeg, maar op
een bord staat 'Verboden voor honden'.

Seit de man mei de labrador: 'Doch my mar nei'.
Zegt de man met de labrador: 'Doe mij maar na'. 

De man mei de labrador giet deryn.
De man met de labrador gaat naar binnen. 

De man efter de bar seit: 'Dy hûn mei der hjir net yn'.
De man achter de bar zegt: 'Die hond mag hier niet naar binnen'.

Seit de man: 'Mar dit is in blinehûn'!
Zegt de man: 'Maar dit is een blindengeleidehond'!

En ja hear..... hy mei binnendoar bliuwe.
En ja hoor..... hij mag binnen blijven. 

De man mei de chihuahua docht itselde.
De man met de chihuahua doet hetzelfde. 

De barman seit ek tsjin him: 'Jo meie der hjir net mei dy chihuahua yn'.
De barkeeper zegt ook tegen hem: 'U mag hier niet met die chihuahua binnenkomen'.

Seit de man: 'WAT? Hawwe se my in CHIHUAHUA as blinehûn meijûn'?!
Zegt de man: 'WAT? Hebben ze mij een CHIHUAHUA als blindengeleidehond meegegeven'?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/blinde-geleidehond-grapke/