web analytics

In de ban van de ring (grapke)

De frou fan in âlde man hie dan ris in goed en dan wer ris in min sin.
De vrouw van een oude man had dan weer een goede, dan weer een slechte stemming.

De man kocht foar syn frou in ring dy’t fan kleur feroare by in goed of in min sin.
De man kocht voor zijn vrouw een ring die van kleur veranderde bij wisseling van stemming.

Doe koe er oan de griene kleur fan de ring sjen oft se in goed sin hie.
Toen kon hij aan de groene kleur van de ring zien of zij in een goede bui was.


En oan de reade ôfdruk op syn wang dat se in min sin hie.
En aan de rode afdruk op zijn wang dat ze in een slechte bui was.


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.

  

 

ALLE GRAPKES 2009

  

Alle grapkes (taalhulp) 2008

 

 Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 


Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/in-de-ban-van-de-ring-grapke/