web analytics

– De toskedokter – De tandarts – (grapke)


In famke fan krekt fjouwer jier giet foar it earst nei de toskedokter foar kontrôle en it skjinmeitsjen fan har gebit. Een meisje van pas vier jaar gaat voor het eerst naar de tandarts voor controle en reiniging van haar gebit.

De mûlhygiënist besiket mei it famke yn petear te reitsjen, mar sûnder sukses. De mondhygiënist probeert een gesprek met het meisje te voeren, maar zonder succes.

De toskedokter wurdt derby roppen om te sjen oft har tosken en kiezzen noch allegearre sûn binne. De tandarts wordt erbij geroepen om te kijken of haar tanden en kiezen nog allemaal gezond zijn.

„Hoe âld bisto?“, freget er. GJIN ANTWURD. „Hoe oud ben jij?“, vraagt deze. GEEN ANTWOORD.

 

„Witst net hoe âld asto bist?“, besiket de toskedokter opnij.
Weet je niet hoe oud je bent?“, probeert de tandarts opnieuw.

Fuortdaliks wurde fjouwer fingerkes opstutsen.
Onmiddellijk worden vier vingertjes opgestoken.

„En hoefolle jier is dat?“, freget er.
En hoeveel jaar is dat?“, vraagt hij.

Wer geane fjouwer fingerkes de loft yn.
Weer gaan vier vingertjes de lucht in.

„Kinsto ek prate?“, freget de toskedokter.
Kun je ook praten?“, vraagt de tandarts.

„Kinsto eins wol telle?“, komt it earnstige antwurd.
Kun jij eigenlijk wel tellen?“, komt het ernstige antwoord.

 

 

 


 

 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fansels

 

 

 

ALLE GRAPKES 2009

Alle grapkes (taalhulp)2008

 Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/de-toskedokter-de-tandarts-grapke/