web analytics

Wjukjende foarpoatsjes (grapke)

FLADDERENDE VOORPOOTJES
 

Djip yn in grut bosk begjint in lyts skyldpodsje yn in beam te klimmen.
Diep in een groot bos begint een klein schildpadje in een boom te klimmen.

Nei oeren berikt it bistke de top.
Na uren bereikt het beestje de top.

Dêrnei stoart er him, fel mei syn foarpoatsjes wjukjende, nei ûnderen.
Vervolgens stort hij zich, hevig met zijn voorpootjes wiekend, naar beneden.

Neidat er fan de lâning bekommen is, begjint it skyldpodsje op ‘e nij oan de lange klim nei boppen.
Nadat hij van de landing is bekomen begint het schildpadje weer aan de lange
klim naar boven.

Healwei de beam sitte twa fûgeltsjes mei belangstelling te sjen.
Halverwege de boom zitten twee vogeltjes belangstellend toe te kijken.

Tsjilpt de iene tsjin de oare: ‘Leave, ik leau dat it tiid wurdt om him te fertellen dat er adoptearre is’.
Tsjilpt de ene tegen de andere: ‘Lieverd, ik geloof dat het tijd wordt om
hem te vertellen dat hij geadopteerd is.’

 


Met dank aan MOPPENTAPPER Jan Hengeveld,  http://www.moppentap.nl/
Omzetting Baukje Miedema.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/03/wjukjende-foarpoatsjes-grapke/