web analytics

COSMETISCH (grapke)

KOSMETYSK
COSMETISCH

- In frou kocht it alder-aldernijste kosmetyske produkt, oanpriizge om ek har jierren 
jonger lykje te litten. Een vrouw kocht het aller-allernieuwste cosmetische product, aangeprezen 
om ook haar jaren jonger te laten lijken.

- Hja brûkte de krêm in skoftsje, gong foar de spegel sitten en beseach har gesicht.
Ze gebruikte de crême een poosje, ging voor haar spiegel zitten en bekeek haar gezicht.
 
-Doe frege se oan har man: „Skat, asto no nei my sjochst, hoe âld soesto my skatte asto my 
net koest?“ Toen vroeg ze aan haar man: „Schat, als je nu naar me kijkt, hoe oud zou je me schatten 
als je me niet kende?“

- Man-leaf antwurde: „Te oardieljen nei dyn hûd, tweintich; dyn hier, achttjin en nei 
dyn lichem, fiifentweintich“. Manlief antwoordde: „Te oordelen naar je huid, twintig; 
je haren, achttien en naar je lichaam vijfentwintig“. 

- Hja sprong op om him te tútsjen, mar doe sei er: „Wachtsje efkes, ik moat dy jierren 
noch by elkoar optelle“.Ze sprong op om hem te zoenen, maar toen zei hij: „Wacht even, 
ik moet die jaren nog bij elkaar optellen“. 
 
 
Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje/ Fansels
 
  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/03/cosmetisch-grapke/