web analytics

Bij de kapper (grapke)

NEI DE KAPPER

NAAR DE KAPPER

 

In man en in lyts jonkje kamen tegearre in kapperssaak yn.

Een man en een kleine jongen kwamen samen een kapperszaak binnen.

 

Nei’t de man de folsleine behanneling ûndergien hie – skeare, waskje, manikuere, knippe, ensfh. – sette er de jonge yn ‘e stoel del.

Nadat de man de volledige behandeling had ondergaan – scheren, wassen, manicuren, knippen enz. – zette hij de jongen in de stoel.

 

„Ik sil my in griene strik keapje foar de brulloft. Ik bin sa werom“.

Ik ga een groene stropdas kopen voor de bruiloft. Ik ben zo terug“.

 

Doe’t it hier fan de jonge knipt wie en de man noch hieltyd net werom wie, sei de kapper: „It liket derop dat jim heit dy fergetten is“.
Toen het haar van de jongen was geknipt en de man nog steeds niet terug was, zei de kapper: „Het lijkt erop dat je vader je vergeten is“.

 

„Dat wie ús heit net“, sei de jonge, „dy man rûn gewoan mei my op, krige my by de hân en sei: „Kom op jonge, hjoed geane we fergees nei de kapper!“

Dat was mijn vader niet“, zei de jongen, „die man liep gewoon met me mee, nam mijn hand en zei: „Kom op jongen, vandaag gaan we gratis naar de kapper!“   

Dit grapje komt van deze site: http://www.moppentap.nl/moppen/?r=nieuw
Met dank aan Wopkje-Fansels voor de fryske omzetting.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/03/bij-de-kapper-grapke/