web analytics

wonderbaarlijke visvangst

Twa Friezen rinne op ‘e dyk mei elk in net fol mei fisk.

Twee Friezen lopen op straat met elk een net vol vis.

Twa Hollanders komme harren temjitte en freegje: ‘Hoe hawwe jimme dy fisken fong’?

Twee Hollanders komen hen tegemoet en vragen: ‘Hoe hebben jullie die vissen gevangen’?


De iene Fries antwurdet: ‘Sjoerd hjirre hat my by de fuotten fêstholden oer de râne fan de brêge en ik haw de fisken opskept doe’t dy foarby swommen.
De ene Fries antwoord: ‘Sjoerd hier heeft me bij m’n voeten vastgehouden over de rand van de brug en ik heb de vissen opgeschept toen die langszwommen’.
 

De Hollanders seagen elkoar oan en besleaten om dy trúk ek ris te probearjen.

De Hollanders keken elkaar aan en besloten om die truc ook eens te proberen.

Hja kamen by in brêge en Johnny frege oan syn freon om him oan de fuotten fêst te hâlden.

Ze kwamen bij een brug en Johnny vroeg aan z’n vriend om hem aan z’n voeten vast te houden.

Doe’t hy dêr sa’n heal oerke oer de râne fan de brêge hong, rôp er ynienen skitend benaud: ‘Lûk my op… lûk my op…’

Toen hij daar zo’n half uurtje over de rand van de brug hing, riep hij plotseling heel benauwd: ‘Trek mij op… trek mij op…’

‘Wat’, frege Arnoud, ‘hast in fisk fong’?

‘Wat’, vroeg Arnoud, ‘heb je een vis gevangen’?

‘Nee’, raasde Johnny, ‘der komt no in trein oan’!

‘Nee’, gilde Johnny, ‘er komt nu een trein aan’!

 

ALLE GRAPKES 2010

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/wonderbaarlijke-visvangst/