web analytics

Engerd onder het bed.

Ingerd ûnder it bêd.

Hendrik komt foar in intake-petear by in psychiater en seit: ‘Ik ha in probleem, dokter.’ 
Hendrik komt voor een intake-gesprek bij een psychiater en zegt ‘Ik heb een probleem, dokter’:

 
Alle kearen as ik op bêd gean, tink ik dat der ien ûnder leit. Ik bin sa bang……ik tink dat ik gek wurd’.
Iedere keer als ik naar bed ga, denk ik dat er iemand onder ligt. Ik ben zo bang….. ik denk dat ik gek word’.
 

De psychiater stelt inkele fragen en beslút dan…..: ‘Kom in jier lang, trije kear yn ‘e wike foar in behanneling by my en dan sille wy der wol yn slagje om dy eangsten te bedimjen’.  
De psychiater stelt enkele vragen en besluit dan…. ‘ Kom een jaar lang, drie maal per week in behandeling bij mij, en dan zullen we er wel in slagen om die angsten te bedwingen.’ 

 
‘Hoefolle rekkenje jo?’ freget Hendrik.
‘Hoeveel rekent u?’, vraagt Hendrik.

 
‘50 euro foar elke besite,’ andert de psychiater.
’50 Euro per bezoek,’  antwoordt de psychiater.

 
‘Ik sil der oer neitinke,’ seit Hendrik
‘Ik zal er over denken’, zegt Hendrik.

 

Seis moanne letter treffe de psychiater en Hendrik elkoar tafallich op strjitte en hy freget him: ‘Wêrom bisto nea del kommen foar in behanneling foar dyn eangsten?’
Zes maanden later treft de psychiater Hendrik toevallig op straat en vraagt hem:  ‘Waarom ben je nooit meer langs gekomen voor behandeling van je angsten?’ 

 
‘No, 50 Euro foar ien besite, trije kear yn ‘e wike en dat in jier lang is in knoarre jild foar in earme sloeber as ik. In barhâlder makke my foar 10 Euro better!’
‘Nou, 50 Euro per bezoek, drie maal per week en dat een jaar lang is een hele hoop geld voor een arme sloeber als ik. Een barkeeper genas me voor 10 Euro ‘!‘Echt wier? Hoe hat dy barkeeper dy dan better makke?’
‘Echt? Hoe heeft die barkeeper je dan genezen?’

 

 
‘Hy sei dat ik de poaten fan myn bêd der ôfseagje moast. Der kin no lokkich net ien mear ûnder’. 
‘Hij zei dat ik de poten van mijn bed moest afzagen.  Er kan nu gelukkig niemand meer onder.’ 
 


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.

 

 

ALLE GRAPKES 2009

 

Alle grapkes (taalhulp)2008

 

 Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/engerd-onder-het-bed/