web analytics

EEN VECHTPARTIJ (grapke)

Foar in kroech binne twa mannen fertize yn in alderheislikste houwerij. In lyts jonkje stiet gûlend ta te sjen en ropt: ‘Heity, heity’!

Voor een kroeg zijn twee mannen verwikkeld in een enorme vechtpartij. Een klein jongetje staat huilend toe te kijken en roept: ‘Pappie, Pappie’!

In agint fan polysje draaft der hinne en freget oan it jonkje: ‘Hokker man is dyn heit’? It jonkje antwurdet: ‘Dat binne se krekt oan it útfjochtsjen polysjeman’.

Een politieagent snelt toe en vraagt aan het jochie: ‘Welke man is je vader’? De kleine antwoordt: ‘Dat zijn ze net aan het uitvechten agent’.


                      Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje-Fansels. 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/een-vechtpartij-grapke/