web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 41)

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.


 

 

Anno 516: WATERVLOED. Friesland was toen nog zonder dijken en waterkeeringen. De wateren, door felle stormen aangedreven, overstroomden het geheele land, waardoor onnoemelijke schade werd veroorzaakt. Behalve zeer veel vee, verloren in dezen watervloed meer dan zesduizend menschen in Friesland het leven.

  Het oostelijke en het noordelijke deel van het tegenwoordige Belgïe, de Zeeuwse eilanden, een goed deel van Zuid-Holland, Noord-Braband en Gelderland werd beheerst door Koning Theodorik. De Friezen en Saxers, bondgenooten van Theodorik zijnde, hielpen deze vorst in het jaar 531 de Thüringers beoorlogen, waarbij ook Hermenfroij, Koning van het overwonnen rijk, zijn leven verloor. Drie jaar later overleed Theodorik.

  De Friezen en Saxers bleven bondgenooten van diens zoon Theodobert.  Deze vorst beoorloogde de volken in Italïe gedurende ruim twintig jaren, voerende groote menigten van de bloem der jongelingschap uit deze gewesten, en welke in Italïe hun einde vonden. De laatste krijgstogt derwaarts werd in het jaar 553 ondernomen met een heer van vijfenzeventigduizend man, waaronder vele Friezen en Saxers, van welke menigte er maar vijf terug kwamen, blijvende al de anderen dood, zoo in den oorlog als door de pest.

  In het jaar 553 stormde het drie dagen achtereen met zulk een geweld, dat het geheele noorder gedeelte van Friesland overstroomd werd. Ook werd de hoofdstad Stavoren met ommestreken zwaar door dezen storm en vloed getroffen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-41/