web analytics

Visserslatijn-Fiskerpraat

 
Hjoed yn Kafee-Biljeart Nearnewâld:
 
Anna Liese: Moai, jongens, dat jim der yn ’t nije jier wer binne. Ha jim ôfrûne hjerst noch wat fongen?
 
Sjaak Useme (S.A.): Ag, nee, ek vang omtrent nooit iets nie.
 
Touché: Ik wol hear. Ik ha altyd meardere angels yn ’t wetter  Ik en de hûn fiskje allebeide en as wy byt hawwe, dan hellet de hûn op.
 
Anna Liese: Ja, ja, dát ken ik. Sa fan….myn kollie skobbet sels de bears en makket se ek panklear.
 
Pake sake: Dat ‘s noch neat. Myn wetterhûn Beike rint altyd by it kanaal lâns, dûkt yn ’t wetter, pakt in fisk, bringt se op ‘e wâl, byt de kop der ôf,, makket se panklear…. en fret dán sels de rest op.
 
 
Vandaag in Café-Biljart Nearnewâld::
 
Anna Liese: Fijn jongens, dat jullie in het nieuwe jaar weer hier zijn. Hebben jullie vorige herfst nog iets gevangen?
 
Sjaak Useme: Nou nee, ik vang bijna nooit wat.
 
Touché: Ik wel, hoor. Ik heb altijd meerdere hengels in het water.  Mijn hond en ik vissen beide…. en als we beet hebben, dan haalt mijn hond op.
 
Anna Liese: Ja, ja, dát ken ik.   Zo van….mijn collie maakt zelfs de baarzen panklaar door de schubben eraf te schrapen.
 
Pake Sake: Da’s nog niks. Mijn wetterhoun Beike loopt altijd bij het kanaal langs, duikt in het water, grijpt een vis, brengt ze de wal op, bijt de kop eraf, maakt ze panklaar, ….en eet dan zelfs de rest op.
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/visserslatijn-fiskerpraat/