web analytics

Nieuwjaarsbijdragen

Een optimist ziet rozen, maar niet de doornen.
Een pessimist ziet doornen, maar niet de rozen.
Een realist ziet beide, opdat hij zich niet in de vingers snijde.
Ridzerd

 

Op ‘e nijjiersdei
Groetsje wy ek dejinge
Dy’t snie ferwâdet

Mysha

 

In Ynkyk

Elts op in kant
halseagjend
komme wy hannen tekoart

fan al it ûngrypbere bou ik in brêge
kom healwei leaf
sjoch yn it wetter
rûnom ús wimeret it wyt fan wolken
wachtsje hiel efkes noch

sjedêr
de sinne brekt troch fan út de djipte.


Een inkijkje

Elk op een oever
reikhalzend
komen we handen tekort

van al het ongrijpbare bouw ik een brug
kom halverwege lief
kijk in het water
rondom ons wemelt wolkenwit
wacht heel even nog

ziedaar
de zon breekt door vanuit de diepte

© Hiltsje Jongsma 2008

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/nieuwjaarsbijdragen/