web analytics

In trijke grapkes (2)

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel.

– Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80.

– It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de earrebarre:

‘Kom op jonge, jou ta datst it paad bjuster bist!’ Het mannetje zit te vloeken tegen de sterren en zegt op zeker ogenblik tegen de ooievaar:

‘Kom op jongen, geef toe dat je de weg kwijt bent!’


– ‘Falle toeristen hjir no faak nei ûnderen?’ freget in fakânsjegonger oan de gids, wylst se oer in smel paadsje lâns in djippe ôfgrûn rinne.
‘Vallen toeristen hier nou vaak naar beneden?’ vraagt een vakantieganger aan de gids, terwijl ze over een smal paadje langs een diep ravijn lopen.

– ‘Dat falt wol mei,’ antwurdet de gids snedich, ‘de measten fine it nei ien kear wol genôch.’
‘Dat valt wel mee,’ antwoordt de gids gevat, ‘de meesten vinden het na één keer wel genoeg.’
 


– Ienris hie in man op jierren oan syn soan de folgjende rie jûn foar in lang, sûn libben:
Eens had een bejaarde aan zijn zoon de volgende raad gegeven voor een lang, gezond leven:

– “Strui eltse moarn in bytsje buskrûd oer dyn bakt aai“.
“Strooi elke ochtend een beetje buskruid over je gebakken 
ei”

-De soan hat dy rie trou opfolge.
  De zoon heeft die raad trouw opgevolgd.

– Hy waard 93 jier en liet by syn ferstjerren 14 bern, 28 bernsbern en 35 oerpakesizzers efter.
  Hij werd 93 jaar en liet bij zijn overlijden 14 kinderen, 28 kleinkinderen en 35 achterkleinkinderen na.

– En in gat fan 5 meter yn de muorre fan it krematoarium.
  En een gat van 5 meter in de muur van het crematorium.

 


 

 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje-Fansels.


ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

  
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/in-trijke-grapkes-2/