web analytics

Een Fries in Belgïe (grapke)

– Jelle út Burgum giet nei België.
Jelle uit Bergum gaat naar België.

– As er op de grutte dyk rydt sjocht er in jonkje midden op de dyk oan it fiskjen.
Als hij op de snelweg rijdt ziet hij een jongetje midden op de weg aan het vissen.

– Jelle tinkt: Wat is België doch in raar lân!
Jelle denkt: Wat is België toch een raar land!

– In skoftke letter komt er in man tsjin yn in rubberboatsje, ek midden op dy grutte dyk.
Een tijdje later komt hij een man in een rubber bootje tegen, ook midden op die snelweg.
 
– Dit is wier in raar lân, tinkt de Fries.
Dit is écht een raar land, denkt de Fries.

– Wer efkes letter sjocht er Sinteklaas yn syn stoomboat, ek wer midden op de dyk. 
Weer even later ziet hij Sinterklaas in zijn stoomboot, ook weer midden op de weg.

– No moat it net mâler wurde, tinkt Jelle.
Nu moet het niet gekker worden, denkt Jelle.
 
– As er in eintsje fierder in polysjeman sjocht seit er: “Jo moatte doch efkes in eintsje werom gean om te sjen hoe raar se dêr wol net dogge!” 
Als hij even verder een politie-agent ziet zegt hij: “U moet toch eens even een stukkie terug gaan kijken, daar doen ze heel raar!”

– “Is goed hear”, seit de polysje, “Hâlde jo myn fyts mar efkes beet dan swim ik der wol efkes hinne!”
“Is goed hoor”, zegt de politie-agent,”Houd U mijn fiets maar even vast dan zwem ik er wel even heen!”

—————————————————————————————————
Hoewel? Met een arreslee of ski’s op de besneeuwde buitenbaan is vandaag de dag  wel een optie.

Alle GRAPKES uit 2008 en eerder (taalhulp)

Alle GRAPKES uit 2009 (taalhulp)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/een-fries-in-belgie-grapke/