web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 40)

 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Anno 492. De dappere Arthur, Koning der Britten , vernielde meermalen de heermagten der vreemde volken op het eiland, maar zijne opvolgers waren minder gelukkig; want de Friezen en de Saxers, steeds nieuwen toevloed van hunne landgenooten bekomende, werden weder zoo magtig, dat zij, met behulp der Heidensche Ieren en andere ruwe volken, geheel meester van Brittanje werden. De oude Britten werden meest omgebragt of in eenen engen hoek gedreven, terwijl velen vlugtten naar Brittagne in Gallië. De Friezen, Saxers en Angelen verdeelden de overwonnene landen gezamenlijk, terwijl het land naar de Angelen den naam Engeland behouden heeft.

Anno 510.  De geschiedenissen vermelden, dat de Deensche Koning Harald met een ontzaggelijk leger woeste en roofzuchtige Noormannen, in het oostelijk deel van Friesland viel, en Westfalen en Teklenburg, aan de Friezen onderhoorig, met roof en brandstichting vervulde. Zij werden daarop door den Koning der Friezen wel gewapenderhand verjaagd, maar ze stevenden met een gedeelte van hunne vloot westwaarts , onder geleide van hunnen scheepsvoogd Cochiliak. Zij plunderden aan den mond van den Rijn geheele streken uit, verspreidende overal roof, moord en brand, Ook in Gelderland of Batavïe zetteden zij hunne geweldige strooperijen en moorden voort, tot dat zij eindelijk, zad van moord en roof, de terugtogt naar hun land dachten aan te nemen.  Cochiliak bevond zich met een deel van de vloot nog bij den oever, en de benden waren nog niet ingescheept, toen zij geheel onverwacht, door den Frankischen Prins Theodobert met een leger overvallen en bijna allen gedood werden. Hunne buit werd ontweldigd en daarna aan de regte eigenaars overhandigd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-40/