web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 37)

In het jaar 435 hadden er in Friesland vreesselijke onweders plaats met hagelstenen ter grootte van een voet lang en een halve voet breed, die bedenkelijke schade veroorzaakten, zijnde er veel vee door omgekomen. De zee, door stormen aangestuwd, overstroomde het land, en er verdronken meer dan zeshonderd menschen.

 

Anno 442. Een deel van West-Friesland was door Friezen bevolkt. Dibbald, Hertog over West-Friesland deed zich, met goedvinden van zijn leenheer, den Frieschen Koning Richoldus, mede Koning noemen. Door eenen zoon van Dibbaldus werd het slot Haarlem gebouwd, het eerste begin dier stad.

 

De volken , die thans Batavie bewoonden, de Franken, Saxers en Saliërs, deden invallen in West-Friesland. Dibbald, niet in staat om de talrijke roofzuichtige benden te wederstaan, nam zijne toevlugt tot den Koning Richoldus. Deze, met zijne magt Dibbald te hulpe komende, heeft de vijanden verslagen, en alzoo West-Friesland van de ingevallen roovers gezuiverd.

 

Ook werden de Friezen tegen de invallen der Noormannen meer veilig, nadat eenen zoon van Richoldus, Odibaldus genaamd, getrouwd is met eene dochter van den koning van Denemarken, Haddinga genoemd. Tusschen de Friesche en Deense vorsten werd een vrede verbond gesloten voor den tijd van tien jaren. Odilbaldus werd Stadhouder van Westfalen, na den dood van den ouden Iglo Lascon op het kasteel te Dokkum.


 

 

 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-37/