web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 36)

Anno 385. De Franken waren eenen geruime tijd bondgenooten der Romeinen, maar vielen nu over den Rijn, in Gallie. De Friezen, Saxers en andere volken maakten gemeene zaak met de Franken. Zij weigerden de gewone jaarschatting aan de Romeinen, en sloegen den Raadsheer Sisinus en deszelfs volk, met de invordering dier schatting belast, dood.  De Friezen, Saxers en Franken gelukte het echter niet, om de Romeinen uit de streken tusschen den Rijn en de Maas te verdrijven. De Franken werden door den Romeinschen stadhouder Quintinus verslagen bij het Bosch Carbonarea in Luikerland.

Anno 396. De regeerders van Friesland hadden, tot dezen tijd toe, den titel van Hertog gevoerd. Maar na de dood van Odolf Haron, kwam de regering aan Richoldus Uffo, welke zich den titel van Koning gaf. Onder het bewind van Koning Richoldus werd Friesland aanmerkelijk bebouwd, en alzoo met vele sterkten, gehuchten en dorpen bezet is geworden. De hoofdstad Stavoren werd aanmerkelijk verbeterd en ook met een sterk slot voorzien. Het tegenwoordige Fleuissen , ten noordoosten van Stavoren gelegen,  was toen nog een groot bosch samen met het Kreiler bosch, waarin Richoldus een jagtslot bouwde.

Men verhaalt, dat er reeds in deze tijden Christenen onder de oude Friezen werden gevonden, en, dat er reeds vier kloosters of samenwoningen van Christenen gesticht waren, als Aedwirt (of Aduard) in Groningerland, te Blokzijl, te Winkel in West-Friesland en nog een in Oost-Friesland over de Eems. In de kort hier op volgende tijden, is echter het licht der waarheid, in deze landen, weder geheel door den nacht des Heidendoms verdrongen en uitgedoofd geworden.

Anno 442. De Noormannen hebben, onder Richoldus regering, wederom Friesland door hunne invallen ontrust. Een hoop dier stoute zeerovers landde in Groningerland, waar zij alles met roof en brand en schrik vervulden. Richoldus verzamelde wel in aller haast een leger, om de woeste Noormannen te verdrijven, doch de Friezen schoten in het eerste gevecht te kort, en verloren bij kasteel Gruneburg ( nu de stad Groningen) wel driehonderd man.  Richoldus echter herstelde zich, sprak zijn volk moed in, en ging des anderen daags op de roovers los. Hij viel hen zoo onverziens en stoutmoedig aan, dat er wel negenhonderd Noormannen sneuvelden, terwijl de overigen door de overhaaste vlucht verstrooid geraakten, en weinigen naar hun land terug keerden.

 


 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-36/