web analytics

In trijke grapkes (1)

 
Trije âldelju sjogge elkoar nei jierren wer: “Wat dogge jo sûnt  jo mei pensjoen binne?”
Drie oudjes zien mekaar terug na lange jaren: “wat doet jij sinds je met pensioen bent?”
 
De earste seit: “Ik nim foto’s ….de twadde seit: Ik túnkje …..De tredde seit : Ik doch opspoaringswurk….”
De eerste zegt: “ik fotografeer…. de tweede zegt: ik tuinier… de derde zegt: ik doe opsporingswerk…”
 
Ynteressant, en yn wat dan?”
“Interesssant, en in wat dan?”
 
“No, alle dagen sykje ik myn bril, myn gongelstôk, myn falske tosken, myn kaaien…”
“Nou, iedere dag zoek ik mijn bril, mijn wandelstok, mijn valse tanden, mijn sleutels…”
 
—————————————————————————————————–
 
De iene pensjonearre man mei seit tsjin de oare: “Fan ‘e moarn frege de frou wat ik hjoed dwaan soe.”  
 De ene gepensioneerde tegen de ander: “Vanochtend vroeg mijn vrouw wat ik vandaag zou gaan doen.”
 
 Doe sei ik: “Neat.”
 Toen zei ik: “Niks.”
 
Doe sei sy: “Mar juster hast ek al neat dien.”
Toen zei zij: “Maar gister heb je ook al niks gedaan.”

Doe sei ik: “Ja, mar dat ha ik net klear krije kinnen.”
Toen zei ik: “Ja, maar dat heb ik niet af gekregen.”

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ik gyng wer te studearjen doe’t ik al 40 jier wie 
en ik murk dat ik nochal wat âlder wie as al dy oare studinten. 
Ik ging weer studeren toen ik al 40 jaar was 
en ik merkte dat ik flink ouder was dan al de andere studenten.
 
Op in moarn klage ik by myn man: “Sels de professor is jonger as ik bin."
Op een ochtend klaagde ik bij mijn man: “Zelfs de professor is jonger dan ik."
 
“No en”, sei hy, “mar besjoch it ris fan myn kant út."
“Nou en”, zei hij, “maar bekijk het eens vanuit mijn standpunt."
 
" Ik ha nea dreamd, dat ik op dizze leeftiid mei in universiteitsstudinte troud wêze soe."
"Ik heb nooit gedroomd, dat ik op mijn leeftijd getrouwd zou zijn met een universiteitsstudente."
 

 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.

http://www.vkblog.nl/bericht/297412

ALLE GRAPKES 2009

Alle grapkes (taalhulp)2008

 Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/in-trijke-grapkes-1/