web analytics

*Een gulle makelaar.*

 

In golle makelder

Op een middag reed een makelaar in zijn limousine langs een pad en zag
twee mannen in de berm bezig om gras te eten.
– Op in middei ried in makelder yn syn limûsine oer de dyk en seach twa manlju yn ’e berm oan it gers iten. 

Ontsteld liet hij zijn chauffeur stoppen en hij stapte uit om de zaak te onderzoeken.
– Feralterearre liet er de sjauffeur stopje en hy stapte út om de saak te ûndersykjen.

Hij vroeg aan een van de mannen: “Waarom eten jullie gras?”
– Hy frege oan ien fan de manlju: “Wêrom ite jim gers?”

Wij hebben geen geld om eten te kopen meneer”, antwoordde de arme man, “Wij moeten dan maar gras eten”.
– Wy hawwe gjin jild om iten te keapjen mynhear,” andere de earme man, wy moatte dan mar gers ite.”

De makelaar zei: “Dan komen jullie maar naar mijn huis, ik heb genoeg eten voor jullie”.
– De makelder sei: “Dan komme jim mar nei myn hûs, ik ha foar jim genôch te iten.”  

“Maar meneer, ik heb mijn vrouw en twee kindertjes bij me, ze zitten daar onder die boom”.
– “Mar mynhear, ik ha in frou en twa berntsjes by my, se sitte dêr ûnder dy beam.”

De tweede man zei: “Ik heb ook mijn vrouw bij me met zes kindertjes”.
– De twadde man sei: “Ik ha ek in frou by my en seis berntsjes.”

“Breng ze dan alle maar hier”, zei de makelaar.
– Bring se dan allegear mar hjirre,” sei de makelder.

En toen stapten ze allemaal in die reusachtige limousine.
– En doe stapten se allegear yn dy ûnbidige grutte limûsine.

Onderweg keerde een van de arme mannen zich naar de makelaar en zei:
“Meneer is tegoed voor ons, heel erg bedankt dat u ons meeneemt naar uw huis”.
– Underweis draaide ien fan de earme manlju him om nei de makelder en sei:
“Mynhear is te goed foar ús, in tige soad tank dat jo ús meinimme nei jo hûs.”

 

“Graag gedaan”,  antwoordde de makelaar: “Het is me werkelijk een genoegen. Jullie zullen bij me thuis erg genieten. Het gras is wel dertig centimeter hoog”.

“Graach dien”, andere de makelder: “Ik doch it echt tige graach. Jim sille it by my thús wier nei ’t sin hawwe. It gers is wol tritich sintimeter heech.”

 


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.

ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/een-gulle-makelaar/