web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 32)

Het jaar 365 was voor de landen van Europa in het algemeen, als ook voor de zee-kusten van Noord-Afrika, een, door ramp en onheil, gedenkwaardig noodjaar.
Op den 21 Julij hadden er de verschrikkelijkste onweders, vergezeld van felle stormen en hevige orkanen en dwarrelwinden, plaats, terwijl de aardbevingen allergeduchtst waren. Het scheen als of de bewoonde aarde zou worden omgekeerd, en dat de jongste dag, met al de ontzettende voorboden van eene eindelijke verwoesting, gekomen was.

Des morgens, even na het opgaan der zon, pakte de lucht tot zulk eene dikte van wolken op eIkander, dat daardoor eene vervaarlijke duisternis ontstond, welke weder door de ijsselijkste bliksemstralen, aan alle streken des hemels, werd afgewisseld.
Hevige stormen, brullende orkanen, en alles bewegende aardbevingen deden alles schudden en kraken. De zeeën werden, met een schroomelijk gedruisch, heen en weder zeer onregelmatig bewogen, of stortten met eene vervaarlijke woede tegen de kusten en overstroomden de landen. Honderden schepen werden verbrijzeld of mijlen ver landwaarts in gedreven. Allerhande soorten van visschen wierpen de ontroerde zeeën op het land.

Geheele landstreken met steden en dorpen werden door de aardbevingen onderste-boven gekeerd of in zee veranderd.  Vele duizenden menschen kwamen om het leven. De schade aan verlies van have en vee was volkomen onberekenbaar. Friesland in het bijzonder, laag en nabij de Noordzee gelegen, was ook bij dezen vloed een tooneel van ellende en verwoesting, en verloor een groot getal inwoners en onnoemelijk veel vee. Onder de menigvuldige watervloeden en overstroomingen, waarvan de Friesche
geschiedenissen er niet weinige melden, is er bijna geene geweest die zoo algemeen en uitgestrekt was, en met zulke natuurverschijnselen gepaard ging, als deze van het jaar 365.


Uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-32/