web analytics

19 december 2009 archief

‘Fryslân Topattraksje’ (klik-klare kopregels)

It toerisme yn Fryslân makket al in tal jierren in sûne ûntjouwing troch mei jierlikse groeipersintaazjes fan 7 oant 10 prosint. Neffens de Ingelske krante de Daily Express foarmet it Frysk de basis fan de hjoeddeiske Ingelske taal. “Your kids will pick up the Frisian language in six months.” Nieuws: Friese duurzaamheid. Het Noord-Nederlandse waterleidingbedrijf Vitens gaat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/%c2%91fryslan-topattraksje%c2%92-klik-klare-kopregels/

GLADDE PAAL

– GLÊDE PEAL Een man ontmoette een vriend uit z’n schooljaren en hij vroeg: „Wat voor werk doe je vandaag de dag?“ – In man moete in freon út syn skoaljierren en hy frege: „Hokker wurk dochsto hjoed-de-dei?“   „Ik ben brandweerman“, antwoordde zijn oude vriend. – „Ik bin brânspuitman“, antwurde syn âlde freon.  „Ook …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/gladde-paal/