web analytics

‘Fryslân Topattraksje’ (klik-klare kopregels)

It toerisme yn Fryslân makket al in tal jierren in sûne ûntjouwing troch mei jierlikse groeipersintaazjes fan 7 oant 10 prosint. Neffens de Ingelske krante de Daily Express foarmet it Frysk de basis fan de hjoeddeiske Ingelske taal. “Your kids will pick up the Frisian language in six months.”

Nieuws: Friese duurzaamheid.

Het Noord-Nederlandse waterleidingbedrijf Vitens gaat de komende jaren het BROEIKASGAS METHAAN afvangen uit het opgepompte grondwater bij Spannenburg-Friesland. Dit grootste Nederlandse waterleidingbedrijf zou vanaf 2013 de uitstoot van heden met 30% kunnen reduceren. Het afgevangen “aardgas” kan gebruikt worden voor stroom=opwekking of bewerking tot huishoudgas.

http://amatobo.blogspot.nl/2012/05/fryslan-stad-en-wad.html

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/%c2%91fryslan-topattraksje%c2%92-klik-klare-kopregels/