web analytics

SLAAPPOP (grapke)

   SLAAPPOP
– SLIEPPOPPE
 
Een man komt thuis met z’n dochtertje, dat hij die dag had meegenomen naar z’n werk.
-In man komt thús mei syn dochterke, dat er dy dei meinommen hie nei syn wurk.
 
 
Het meisje vraagt: “Ik heb pappa in zijn kantoor gezien met een mevrouw, maar waarom zei pappa ‘poppie’ tegen haar?”.
– It famke freget: “Ik ha heit yn syn kantoar sjoen mei in mefrou, mar wêrom sei heit ‘popke’ tsjin har?”.
 
 
  De man voelt de ogen van z’n vrouw op zich gericht en verduidelijkt:
– De man fielt de eagen fan syn frou op him rjochte en ferdúdliket:
 
 
“Die mevrouw is mijn secretaresse. Ze werkt heel hard. Ze weet met de computer om te gaan, ze is heel slim”.
– “Dy mefrou is myn sekretaresse. Hja wurket tige hurd. Hja wit mei de kompjûter om te gean, hja is tige tûk”.
 
 
Het dochtertje denkt een ogenblik na en zegt dan: “Oh, ik dacht dat pappa dat zei omdat haar oogjes dichtgingen toen pappa haar neerlegde”.
– It dochterke tinkt in amerij nei en seit dan: “O, ik toch dat heit dat sei omdat har eachjes tichtgongen doe’t heit har del lei”. 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje-Fansels.

ALLE GRAPKES 2009

 
Alle grapkes (taalhulp)2008


 


Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/slaappop-grapke/