web analytics

OPENHEID (grapke)

  OPEN OP ZONDAG
– IEPEN OP SNEIN

Een meisje uit een Fries dorpje ging op een mooie zondag een eindje wandelen.

– In famke út in Frysk doarpke gong op in moaie snein in eintsje te kuierjen.
  
  Verbaasd zag ze in het bos een parachutespringer aan een boom hangen.
– Ferheard seach se yn it bosk in parasjutespringer oan in beam hingjen.
 
  “Help!”, riep deze, toen zij dichterbij kwam.
– “Help!”, rôp er, doe’t hja tichteby kaam.
 
  “Wat hang jij daar in die boom?”, vroeg het meisje.
– “Wat hingesto dêr yn dy beam?”, frege it famke.
 
  “Ik was in een vrije val, maar mijn parachute ging niet open”, antwoordde hij.
– “Ik wie yn in frije fal, mar myn parasjute gong net iepen”, antwurde hy.
 
  Ze rolde met haar ogen.
– Hja rôle mei har eagen.
 
  “Natuurlijk ging die niet open”, vervolgde zij. “Je had eerst moeten informeren. Hier gaat  op zondag   NIETS open!”
– “Fansels gong er net iepen”, gong hja fierder. “Do hiest earst ynformearje moatten. Hjir giet op snein NEAT iepen!”
 

 


 

 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje-Fansels.

 

 

 

 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/openheid-grapke/