web analytics

Inpakperikelen.

 
 
Ik ben niet goed in het inpakken van geschenken,  in vergelijking met mijn collega’s in onze winkel.
– Ik bin net goed yn it ynpakken fan presintsjes, as ik dat mei myn kollega’s yn ús winkel ferlykje.
 
Maar eens moest ik een cadeautje voor een klant inpakken toen er niemand anders beschikbaar was.
– Mar in kear moast ik dochs in kadootsje foar in klant ynpakke doe’t der net in oaren beskikber wie om it yn te pakken.
 
  Een jongeman had een geschenk gekocht voor zijn moeder.
– In jongeman hie in geskink foar syn mem kocht.
 
Neemt U mij niet kwalijk, zei ik toen ik het pakje aan hem gaf met kreukels in het paper en plakband op de gekste plekken.
-Nimme jo it my net kwea ôf, sei ik, doe’t ik it pakje oan him joech, mei knûkels yn it papier en plakbân op de gekste plakken.
 
 Het lijkt net of een man dit gedaan heeft, voegde ik nog toe.
-It liket krekt oft in man dat dien hat, sei ik doe noch.
 
  Dat is immers prachtig, riep de klant uit. Mijn moeder zal denken dat ik het zelf heb ingepakt.
– Dat is ommers prachtich, rôp de klant. Us mem sil fêst tinke dat ik it sels ynpakt ha.
 


 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.


ALLE GRAPKES 2009

 

Alle grapkes (taalhulp)2008

 

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF 

 
 
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/inpakperikelen/