web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 30)

Constantijn de Groote had, twee jaren voor zijn dood, het Rijk onder zijne drie zonen verdeeld. Doch bij den dood des Keizers hield die verdeeling geen stand, vermits Constantijn, wien deze Noodelijke oorden ten deele gevallen waren, met zijn aandeel niet te vrede was. Hij viel met behulp van de Gallen en Duitschers zijnen jongsten broeder Constans aan, doch daar hij welhaast om het leven kwam, werd Constans Keizer in het Westen te Rome, en Constantius in het Oosten te Bijzantium (Konstantinopel).
 
Gedurende al deze veranderingen en daarmede vergezeld gaande onlusten in het Rijk, waren de Romeinen niet bij magte, om de grenzen tegen de roofzuchtige Germaansche volken te bewaken; zoo dat de Franken weder met menigten in Gallië vielen, roofden en plunderden naar hunnen lust, verspreidden de allerwege verwoesting. Constans evenwel wist hen te bedwingen. Het blijkt niet, dat de Friezen thans in naauwe betrekking tot de Romeinen stonden.
 
Inmiddels nam Friesland in bloei aanmerkelijk toe. 0dilbald. die, gelijk de vorige Hertogen en Prinsen, steeds te Stavoren zijn verblijf hield, vergrootte, verbeterde en verfraaide deze stad aanmerkelijk. Ook  werd zij door breede grachten en hoogere muren of wallen beter bevestigd. Het aantal dorpen en buurtschappen vermeerderde mede hand over hand, gelijk ook de beschaving, hoewel nog zeer ten achteren, reeds grootelijks was toegenomen, sedert het langdurige verkeer met en onder de Romeinen.
 
0dilbald bouwde, naar men wil om dezen tijd, ook de stad Ezonstad aan de Lauwers, ter plaatse waar nu het gehucht Ezumazijl gelegen is. Deze stad werd vooal gebouwd en versterkt, om Friesland tegen de invallen der Noormannen en andere zeeschuimers te beveiligen. Ezonstad was tevens zeer geschikt voor den handel en scheepvaart. Het aantal steden in Friesland begon alzoo toe te nemen, want behalve Stavoren en Ezonstad waren ook Dokkum en zeer zeker Uitgong aan de Middelzee al plaatsen van eenig belang.
 
 

Uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-30/