web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 28)

 
Anno 310. Om dezen tijd, tenwijl Haran Hertog van Friesland was, en er van tijd tot tijd
alvast meerdere dorpen en gehuchten werden aangebouwd, verhalen de oude Historiën, dat een groot deel van het tegenwoordige Noord-Holland of het land der kleine Friezen, toen ledig en ontvolkt was geworden. Vijf edelen uit de Friezen werden de bevolkers van deze ledige streken, waarvan ieder der bevolkers ook zijn grondgebied heheerschte.
 
Als zoodanig worden genoemd Diederik, een nakomeling van Ascon, eenen der Friesche Vorsten, als de stichter van Medemblik, toen Medemeloca genoemd, welke als de eerste hoofdslad van dit nieuwe gebied voorkomt. Geerard stichtte Opdijk. Roeland was de grondlegger van het dorp Widenes, in de nabijheid van Hoorn, alwaar hij een sterk kasteel bouwde.  Keno, wordt gezegd Bennebroek te hebben gegrondvest; en de vijfde, Adilbold stichtte het dorp Winkel en woonde aldaar.
 
De voornaamste dezer Edelen was Diederik, die al spoedig al de overigen heheerschte en onder zijn gebied bragt. Inmiddels werd dit gedeelte van West-friesland toen in korten tijd zeer bevolkt en met vele gehuchten en dorpen voorzien. Diederik liet zich welhaast den titel van Koning van West-Friesland geven, waarover de Friesche Hertog Haron zich evenwel zeer gebelgd betoonde. Hij liet, om Diederik te vernederen, een leger over het Vlie trekken, en dwong door zijne overmagt den Koning van West-Friesland tot onderwerping.
 
Diederik moest zich met den titel van Herlog van West-Friesland vergenoegen, zich als als een afhangeling van Haron gedragen, zonder middelijk of onmiddelijk iets vijandigs tegen hem te ondernemen. Deze volkplantingen schijnen den naam van Frisiaboonen bekomen te hebben, hetwelk zoo veel beteekende als Friezen, die aan het water woonden.
 
 

Uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-28/