web analytics

POLITIEK


Een politiek antwoord.

In polityk andert.

Ik vroeg het dochtertje van mijn vriend eens wat ze wilde worden als ze groot is.
– Ik frege it famke fan myn freon ris wat se wurde woe as se letter grut is.

Ze zei, dat ze Minister-President wilde worden.
– Se sei, dat se minister Presidint wurde woe.

Haar beide ouders, leden van de Partij van de Arbeid, stonden erbij toen ik vroeg…..
– Har beide âlders, lid fan de PvdA, stienen der by doe’t ik dat frege……

Als jij Minister-President wordt, wat zou jij dan als eerste doen?
– Asto Minister Presidint wurdst, wat soesto dan as earste dwaan?

Ze antwoordde: Ik zal arme mensen eten en een huis geven.
– Se andere: Ik sil earme minsken iten en in hûs jaan.

Haar ouders straalden en ik zei: Kijk eens, wat een mooi voornemen,
– Har âlders glunderen en ik sei: Sjoch ris, wat in moai doel.

– maar jij hoeft niet te wachten tot je Minister-President bent.
– mar do hoechst net te wachtsjen oantst Minister Presidint bist.

Je kunt bij mij thuis komen, het gras maaien, het onkruid weghalen, mijn paadje vegen en ik geef je twintig euro…..
– Do kinst by my thús komme, it gers meane, it ûnkrûd wjudzje, myn paadsje feie en ik jou  dy tweintich euro…..

….dan ga je ermee naar die supermarkt waar arme oude mensen rondhangen en
je geeft hen dat geld om eten te kopen en om voor een huis te sparen.
– Dan giest der mei nei de supermerk, dêr’t earme minsken omhingje en do joust harren dat jild om iten te keapjen en om foar in hûs te sparjen.

Het meisje dacht even na en vroeg toen: Waarom komen die arme mensen dan niet zelf naar je huis, doen dat werk en krijgen die twintig euro van oom Henk?
– It famke tocht in skoftke nei en frege doe: Wêrom komme dy earme minsken net sels nei dyn hûs, dogge dat wurk en krije tweintich euro fan omke Henk?


Ik antwoordde: “Welkom bij de VVD”. Haar ouders praten nog steeds niet met mij.
Ik andere: “Wolkom by de VVD”.        Har âlders prate noch altyd net mei my.

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra.

ALLE GRAPKES 2009
Alle grapkes (taalhulp)2008

Alle artikelen uit ONLINERS. ARCHIEF

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/politiek/