web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 28

LLL-methode: LEES-LUISTER-LEER de spreekwoorden.

 

Open het inspreekbestand en KLIK HIER

 

336. In hûn is moedich op syn eigen daam. Een hond is moedig op z’n eigen dam.

335. In hin is in sin mar gjin gewin. Kippen houd je voor de liefhebberij, maar veel voordeel heb je er niet van.

334.Nim foar it iten in lyts wipske, nei it iten in lyts sliepske.  Take a little glass before eating, a nap after eating.  Neem voor het eten een glaasje, na het eten een slaapje.

333. Nim my net kwea, sei de murd, en hy biet de hoanne de kop ôf. Neem me niet kwalijk, zei de bunzing, en hij beet de haan de kop af.

 

332. Oan de ein fan de fûke fangt men de fisk. Op het eind van de fuik vangt men de vis.

331. Praat my net fan treinen, sei Metsje, ik gean mei ’t spoar. Praat me niet van de trein, zei Metsje, ik ga met het spoor.

330. Ryk wurde is altyd in minske sin, mar ’t lok giet faak foar rykdom op ‘e rin. Rijk worden is altijd ’s mensen zin, maar geluk gaat vaak voor rijkdom op de loop.

329. Rikeljus sykten en earmeljus pankoeken *) rûke fier. Rijkelui’s ziekten en armelui’s pannenkoeken ruik je van ver.

 

328. Stean op, sei de boer tsjin de sike bolle, oars sil ik noch mei dyn bonken de parren fan de beammen bruie. Sta op, zei de boer tegen de zieke stier, anders zal ik nog met je botten de peren uit de bomen slaan.

327. Swieter as alle juwielen fan hege hearen, binne foar in frou leave wurdsjes yn har earen. Meer dan alle juwelen op aard’ zijn voor een vrouw lieve woordjes in haar oortjes waard.

326. Wat in Fries ienkear yn it hert sluten hat, is der min wer út te krijen. What a Frisian once locked in his heart, is difficult to get out. Wat een Fries eenmaal in z’n hart gesloten heeft, is er slecht weer uit te krijgen.

325. Wat is dat libbenseintsje koart, men is hjir pas of moat wer fuort. Wat is het leven  kort, je bent hier pas of je moet weer fort.

 

In Fries

*) De spelling pannekoeken of pannenkoeken is onzin: een pankoek of een stapel pankoeken bak je in de regel in één pan en niet in meer pannen. Men zegt ook niet auto’svervoer of treinentransport.

> VOORPAGINA van deze website

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-28/