web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Oude Friezen, (deel 26)

Het jaar 279.
 
Inmiddels hadden de Friezen en andere omliggende volken hunne oorlogen onderling te voeren. Nadat Probus de Friezen in bedwang had, vielen de Batavieren met eene grote magt in friesland, en bedreven grooten moedwil met rooven en branden, eer nog de Friezen regt tot tegenweer gereed konden zijn.
 
Omstreeks het jaar 286 werden deze gewesten zeer verontrust door eene groote menigte Saxers, vereenigd met Warners en Anglen, waarbij zich een deel Cauchen voegden. De Saxers woonden oorspronkelijk aan of omtrent de Elve, de Warners en Anglen in de ommestreken van de Oostzee.
Deze, hunne woonplaatsen verlatende, gingen met vrouwen, kinderen, have en goederen te scheep en, de Noordzee omvarende, landden zij met hunne vloot ten deele door het Vlie in de landen der groote en kleine Friezen, en ten deele langs de Maas aan Toxandrie (het tegenwoordige Zeeland), en het eiland der Batavieren.
 
De inwoners dezer oorden wilden zeer ongaarne hunne woonplaatsen aan de Saxers inruimen, of zulke roofzieke volken tot naburen hebben; doch zij waren genoodzaakt deze zeeschuimende volken toe te staan, om zich in het land der kleine Friezen (Noord-Holland),  in Toxandrie, en op het eiland der Batavieren te vestigen. Dus werden de inwoners van een deel lands beroofd, en waren tevens gedurig blootgesteld aan de roofzucht dezer volken. Denkelijk dat vele der kleine Friezen zich nu genoodzaakt zagen te verhuizen, zich naar de verlatene landen der Gauchen of het tegenwoordige Oost-Friesland te begeven of ook zelfs meer oostwaarts tot aan of over de Wezer.
 
Al heel spoedig echter vereenigden zich de Friezen, Franken, Saxers en Batavieren, althans in zoo verre, dat zij de Romeinen als hunne gemeene vijanden aanmerketen, en zich gezamenlijk verenigden, om hen allerwege afbreuk te doen.
 
 
 

Uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

       GESCHIEDENIS van de OUDE FRIEZEN, archief

 

 De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Oant sjen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-deel-26/