web analytics

22 oktober 2009 archief

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 29

KLIK HIER   348. It is altyd fet yn oarmans skûtel. Het is altijd vet in andermans schotel. 347. It boaskjen fan ‘ejongelju is swiet as it giet mei âldersried. Het huwelijk van jongelui is zoet als het gaat met ouder-raad. 346. Wat in frjemd stik bûter, sei de boerinne, en se fiske de kat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-29/